โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1.              ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน          บ้านหนองกระทิง               ที่ตั้ง        หมู่ 6 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โทรศัพท์   -          โทรสาร                 -              e-Mail                    -

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อที่  9 ไร่           เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่ 4  หมู่บ้าน  ได้แก่   หมู่บ้านหนองปุโหลก หมู่บ้านหนองไก่ หมู่บ้านหนองกระทิง และหมู่บ้านหนองตาเสือ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  สร้างเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม 2509  ด้วยความร่วมมือของราษฎรในท้องถิ่น  โดยร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน  9  ไร่ บริจาคไม้  เสา  และเงินเพื่อซื้อวัสดุ ใน การก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 จ  ไม่เต็มรูปแบบได้ห้องครึ่งเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2509   คือ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   มีจำนวนนักเรียนชาย     6   คน นักเรียนหญิง   4  คน  รวม  10  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่   2   มีจำนวนนักเรียนชาย    3  คน  นักเรียนหญิง   1  คน   รวม    4  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   มีจำนวนนักเรียนชาย    2  คน  นักเรียนหญิง   3  คน   รวม    5  คน

โดยมี   นายระเบียบ     วงแหวน    เป็นครูใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง  ตั้งอยู่เลขที่ 6  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนเปิดให้บริการตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด  53  คน  แต่ละชั้นมีจำนวน1 ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  8  ห้องเรียน    ห้องละประมาณ  7  คน  นักเรียนชาย  มีจำนวน  32  คน  นักเรียนหญิง  มีจำนวน  21  คน  ครูในโรงเรียนมีจำนวน  4  คน  หญิง จำนวน 1 คน  ชาย  3 คน   การศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  3  คน ป.บัณฑิต  1 คน  อายุครูเฉลี่ยประมาณ  51  ปี  ประสบการณ์การทำงาน โดยเฉลี่ย  29  ปี  มีนักการภารโรง  จำนวน  1  คน

ปีการศึกษา  2512    ได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน  45,000 บาท  ต่อเติมอาคารอีกครึ่งห้อง  รวมเป็น  3  ห้อง  พร้อมทั้งเทพื้นห้อง  ตีฝ้าเพดาน

ปีการศึกษา   2519     ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินผันสู่ชนบท  เป็นจำนวน  21,724 บาททำฝากั้นห้องเรียนและทำส้วม  2  ที่  (ปัจจุบันชำรุดและได้รื้อถอนแล้ว )

ปีการศึกษา 2522ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง เป็นอาคารที่ไม่มีรูปแบบ สิ้นเงินบริจาคทั้งสิ้น15,000 บาท

 

                        ( ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล )

                                            ปีการศึกษา  2524 ได้รับเงินงบประมาณจาก สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  ป.1 จ  จำนวน  3 ห้องเรียน

 เป็นเงิน  350,000 บาทและในปีการศึกษา 2525 ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอีก  1ห้องเรียน เป็นเงิน 110,000 บาท

ปีการศึกษา 2525 ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน  74,826 บาท จัดทำน้ำประปาดิบ ใช้ภายในโรงเรียน( ปัจจุบันราษฎรบริเวณใกล้เคียงขอใช้ร่วมด้วย )

                                              ปีการศึกษา  2530ได้รับงบประมาณจากสปช.  20,000บาท  สร้างส้วมแบบสปช. 601 /2526 

 จำนวน  1 หลัง  2  ที่

                                              ปีการศึกษา 2531 ได้รับงบประมาณจาก   สปช. 77,000  บาท  เปลี่ยนหลังคาสังกะสี  อาคารเรียนหลังที่ 1

                    ปีการศึกษา  2535 ได้รับบริจาคที่ดิน  จากนายศิริ  บุญเกิด จำนวน  2 ไร่ มูลค่า 160,000บาท เพื่อขุดบ่อเลี้ยงปลาซึ่งกรมประมงได้จัดสร้างเป็นเงินงบประมาณจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเงิน 139,700 บาท

ปีการศึกษา   2536 นายชั้น นางสาลี่  สนธิ  ได้บริจาคที่ดินซึ่งติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนจำนวน 2 งาน  มูลค่า  40,000   บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช. 201 / 26จำนวนหนึ่งหลัง  เป็นเงินงบประมาณจาก  สปช.  จำนวน  517,200  บาท

ปีการศึกษา 2544 ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลและนิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้บริจาควัสดุและแรงงาน  คิดเป็นเงิน   318,070   บาท  ซ่อมอาคารเรียนแบบ ป.1 จ  จำนวน  3 ห้องเรียน  ใช้เสาปูนครึ่งท่อนต่อด้วยไม้   หลังคามุงกระเบื้อง ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียนและทำร่องทางน้ำด้วยอิฐซีแพค  ด้านหลังอาคารเรียน 2 หลังความยาว 80  เมตร

ปัจจุบันจำนวนอาคารเรียนมี  2 หลัง  เป็นอาคารไม้ขนาด  1  ชั้น  1 หลัง  อาคารเรียนคอนกรีต  1 ชั้น  1 หลัง อาคารเด็กปฐมวัย  1 หลัง  อาคารห้องสมุด  1 หลัง   อาคารคอมพิวเตอร์  1 หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1 หลังใช้เป็นโรงอาหาร   สนามกีฬาฟุตบอล   สนามวอลเลย์บอล  สนามตระกร้อ   อย่างละ  1 สนาม  ดัดแปลงห้องเรียนส่วนหนึ่งเป็นห้องพยาบาล  ห้องประชุม  และห้องธุรการ 

ในปีงบประมาณ  2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณ  จากรัฐประมาณ  1,854,000  บาท  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน  จำนวน  20,000  บาท  งบประมาณเหล่านี้ได้ใช้จ่ายเพื่อเงินเดือนครู  1,603,680  บาท  การจัดการเรียนการ สอน  95,000  บาท  การพัฒนาด้านศักยภาพ  177,320 บาท

ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีประชากร ประมาณ  500  คน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม  สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน  รายได้ของประชากรต่อหัวประมาณ  20,000  บาท ต่อปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  สภาพชุมชนไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

                        โรงเรียนมีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมด้านส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   และได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม  และชุมชนมาโดยตลอด  โดยได้รับโล่เกียรติคุณจากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์ กับสโมสรนักบริหาร และชมรมนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชาติ (สพฐ)  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง นักเรียนอายุไม่เกิน  12  ปี  ระดับ สพป.ปข 2.