โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายระเบียบ วงษ์แหวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค. 2509 - 9 ต.ค. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย แสงศิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค. 2510 - 7 ก.ย. 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท เอมโอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ก.ย. - 22 ต.ค. 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ กลิ่นอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ต.ค. 2518 - 15 พ.ค. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ สมมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ค. 2529 - 3 ธ.ค. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายมิน จับใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธ.ค. 2529 - 23 พ.ย. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย เสียงกลม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พ.ย. 2531 - 19 ก.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย แพดงรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ก.พ. 2539 - 30 ก.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง เหมะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร เผือกประคอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พ.ย. 2553 - 24 ก.ย.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สุขวังไทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน