โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
บุคลากรอื่น

นายนพดล อังธนวัฒน์
ช่างไม้ 3

นางสาวศิริพร มีพรบูชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ