โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณฐพล หนูน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ