โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.หนองตาเสือ บ้านหนองกระทิง  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 081-0140820
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทูล ทองแผ่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุดมธรรมวิภาส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางกล่อม แย้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรี แก้วสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญพิทักษ์ ทองแผ่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยยันต์ เกาะกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ทิมแท้
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐพล หนูน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สุขวังไทร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ